Personliga uppgifter

Född: 1966, Bagdad - Irak

Språk: Arabiska, engelska, danska och svenska

Yrke: Urban Water Engineer


  

Profil

 Ca. 6 år i Sverige som Senior uppdragsledare hydraulisk modellering och utveckling hos Sweco och WSP Sverige. Jag har jobbat på planering, dimensionering och hydraulisk modellering av spill- och dagvattenledningsnät, vattendrag, ytvatten och skyfall samt klimatanpassning, konsekvensanalys, kostnad-nyttoanalys, vattenplaner och strukturplaner.

 

16 år som urban water engineer i Danmark. Jobbade hos Entreprenörföretaget MT Højgaard A/S, vattenbolagen, Hillerød Forsyning, Spildevandscenter Avedøre som pt. är en del av HOFOR A/S i Köpenhamn, Egedal Forsyning som pt. en del av NOVAFOS A/S och spillvattensektionen på Frederiksborg Amt. Jag arbetade som projektledare och Senior design Engineer för ett antal projekt inom klimatanpassning, spill- och dagvattensystem för planområden, exploateringar och åtgärdsprojekten med fokus på planering, ekonomi, projektering, Kostnads-nyttoanalys, prisanalys, utförande, klimatanpassning och hydraulisk modellering. Denna inkluderade projektering för nya ledningsnätt, sanering och förnyelsemetoder, analys av regn/flödemätningsdata, kalibrering/verifiering och validering av hydrauliska modeller/system, design av komplicerade hydrauliska system och utförande. Jag utförda riskbedömning, strategisk planering, kvalitetssäkring, ekonomisk styrning och genomförbarhetsstudier.


 9+ år  som civil- och byggnadsingenjör i Irak. Jag har arbetat som ingenjör med uppgifter som projektledare, anläggningschef, entreprenör, konsult och planerare i olika infrastrukturprojekt i Bagdad, såsom VA-system, vattendrag, dämningar, mark- och vägprojekt.


 3 år som trainee-engineering student i entreprenörföretaget Kermasha Engineering i Bagdad.

 

 Sedan 2013, som "Peer Reviewer" hos "Water Science & Technology Journal", "Blue greens", "Open Water Journal" och "Water Practice and Technology" från "International Water Association (IWA)", http://wst.iwaponline.com/.

 

 

Utbildning

2002: MSc Teknisk och socio-ekonomisk planering i miljöpolitiken och förordning, Roskilde University Center (RUC) – Danmark.

2001: Civilingenjör Miljöteknik och vetenskap, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – Danmark

1987: BSc Byggand- och Konstruktionsteknik, University of Technology (UOT) - Bagdad-Irak.

  

Profesionell kompetens

 • Urban water strategisk planering och projektledning.
 • Expert i hydrologi och hydraulik: Teori, modellering, design, planering sarskilt beträffande insamlingssystem (CS), floder (RS) och distributionssystem (DS). Detta inkluderar hydrauliska strukturer, ledning/kanal system med gravitation och trycksatt flöde.
 • Expert på kostnads-nyttoanalys och förstudier.
 • Goda erfarenheter av arbete med kommunal vatten- och avloppsfrågor inklusive riskbedömning, översvämningsrisk studier, övergripandeplanering, vatten planering, specifik  projektering, konstruktion, rapporter, kontrakt, ekonomiskledning, projektledning övervakning och genomförande av CS, RS och DS.
 • Expert i klimatanpassnings- och sårbarhetsanalys och lösningar.
 • Specifika erfarenheter beträffande översvämningar som 2-D hydraulisk modellering och 3-D redovisningar.
 • Väl etablerad kunskap i grundvattenhydrologi och MOUSE-RDII/NAM modellering.
 • Lång erfarenhet av projektledning och anläggningsverksamhet.
 • Skicklig på kommunikation och förhandling med entreprenörer, konsulter, ingenjörer, tekniker, politiker och allmänhet.
 • Potential att arbeta i joint ventures mellan utvecklingsländer och industriländer, på grund av stor kunskap och kompetens i utvecklingsländernskultur, socioekonomiska och miljömässiga problem tillsammans med medvetenhet om de industrialiserade ländernastraditioner, teknik och värderingar.
 • Process-teknik för vattenrening i både vattenverk och avloppsreningsverk.
 • Kunskap om principerna för besiktningsteknik / Survey engineering.
 • Riskbedömning, LCA (Life Cycle Assessment), EMS (Environmental Management System), LCM (Life Cycle Management) och MKB (miljökonsekvensbeskrivning).
 • Starkt vetenskapligt, politiskt och socioekonomisk  undersökning och analytisk förmåga.

 

IT-kunskaper

 • DHI-MIKE+, MIKE URBAN MOUSE, Gandalf, SAMBA, MIKE21, MIKE FLOOD, MIKE11, MIKE11GIS, EPANET och Mike VIEW av Danish Hydraulic Institute (DHI). InfoWorks CS och DS av Wallingford Software.
 • GIS (Geo-Information Systems), MapInfo, MapBasic, Microstation och ArcGIS.
 • DANDASGraf (GIS Microstation-Bentleys baserad databas för att rita, registrera och projekt avloppssystem).
 • DAS7 (MapInfo baserad databas för att rita, registrera och projekt avloppssystem).
 • MS Office, MS Access, VBA, html och CSS.
 • AQUASIM (Mikrobiologiska-hydrauliska processer modell).
 • Microsoft Project.

 

Personliga färdigheter

Jag arbetar självständigt, såväl som i team med erkänd kommunikationsförmåga och har lång erfarenhet av att leda och samordna ett lagarbete. Jag är noggrann, bestämd, resultatinriktad och har sinne för humor. Jag arbetar systematiskt och analytiskt, vilket gör att jag kan utföra flera uppgifter samtidigt. 

 

 

Professionell sammanfattning

 

2018 – Nu

WSP Sverige AB, Sverige

Senior Uppdragsledare Hydraulisk modellering och Utveckling

      ·   Hydrologisk och hydraulisk modellering

      ·   Skyfallskartering, klimatanpassning och sårbarhetsanalys

      ·   Planering och åtgärd för ”Urban Water” à Strukturplaner

      ·   Dagvattenutredning och LOD-lösningar

      ·   Dimensionering och designkontroll

      ·   Exploateringar från A till Z

      ·   Asset Management.

 

2017 – 2018 MT Højgaard Grouo, Entreprenörsbolag, Danmark

Senior Design Engineer

    ·   Hydrologisk och hydraulisk modellering

    ·   Planering, VA-projektering och utförande.

    ·   Klimatanpassning, sårbarhetsanalys och LOD-lösningar

    ·   Exploateringar från A till Z.

    ·   Dimensionering och designkontroll


2015-2017 Hillerød Forsyning, Danmrk

 • Uppdragsledare.
 • Hydrologisk och hydraulisk modellering.
 • Exploateringar från A till Ö.
 • Planering, VA-projektering och utförande.

 

2013-2015 Sweco Environment AB, Sverige

 • Uppdragsledare.
 • Utredning och modellering av dag- och spillvatten systemer.
 • Modellering av översvämningar med 3D redovisning.
 • Blue Spot kartering och sårbarhedsanalys.
 • Klimatanpassning.
 • Projektledare för Svenskt Vattens utvecklingsprojekt Riktlinjer för Spill- och Dagvatten Modellering.

 

2010-2013 Spildevandscenter Avedøre (SCA), Danmark

 • Chefsingenjör för MOUSE-gruppen (4 ingenjörer) för hydraulisk modellering.
 • Hydraulisk modellering (Senior modeller) for SCA’s avrinningsområde (300.000 PE).
 • Kapacitets- och renoveringsprojekt for Brøndby kommun och Vallensbæk kommun: Planering, modellering, design, budgivning och utförande.
 • Representant för SCA i METSAM projektet för Real Time Control (RTC) i SCA tillsammans med tre största vattenbolag i Köpenhamnsområdet (KE, Lynetten och SCA).
 • Utveckling, kalibrering/verifiering och validering av en 7 år gammal regional MOUSE- modell för SCA.
 • Projektledning av kapacitets- och saneringsprojekt för det störste kombinerat system bassäng i Danmark (85 000 m3) med avrinningsområde på 12 00 ha för Glostrup och Brøndby kommuner med en kostnad på ca 25 mill. DKK.
 • Projektledare för bassängkapacitet och renoveringsprojekt i avrinningsområdet SCA (10 kommuner, >10 000 ha, ≈300 000 PE).
 • Projektledare av saneringsprojekter på SCA.

 

2005-2010 Egedal Forsyning AB (Egedal Supply Ltd), Danmark

 • Fokus på planering hydraulisk modellering, kostnad-nyta analys och projektledning.
 • Etablerade regn informationssystem baserade på radarsystemet för hydrologisk / metrologisk registrering, analys och prognos.
 • Avloppsvatten planering och bidra i förberedelserna för nu generalplan planer.
 • Att genomföra projekt med  nya / renovering av gamla avloppssystem, lösa akuta vatten- /avlopp problem.
 • Producera och utveckla MIKE URBAN-MOUSE modeller för befintliga dräneringssystem liksom för planerade bostäder. Utveckla projekt inklusive validering för att uppfylla de riktlinjer för design, klimatförändringar och en växande stads dränering av avrinningsområden.
 • Övervakning underhåll och utveckling av GIS-baserade dräneringssystem databas (DasGraf-Microstation) och andra verktyg för analys och projektering.
 • Redovisning av dräneringsproblem och lösningar inom budgetram i styrelseutskott.
 • Kvalitetssäkring och revision av arbetsprocesser.
 • Samordna bygg och anläggningsprojekt och verksamheter i enlighet med lokala och regionala planer. Samordning med de lokala och statliga myndigheterna i enlighet med miljölagstiftningen, instruktioner och riktlinjer.

 

2004-2005 Frederiksborg Amt (län Nordsjälland), Hillerød-Danmark

 • WinRIS (Rain Information System), som är ett system för avledning av regnvattnen regn urladdning beslutsamhet system som registrerar och analyserar data från avlopp till mottagare i länet, för att modellera massor av föroreningar på de stora hydrauliska referenserna (åar, älvar och hav). Resultaten rapporterades till Miljödepartementet på årsbasis.
 • Ytterligare uppgifter: Besiktning av kommunala avloppsreningsverk och platser utsläpp till mottagare, årliga rapporter om ansvarsfrihet för miljö-och förbereda teman GIS med MapInfo.

 

1997-2002 Utbildning, språk och integration kurser

 • Civilingenjör vid DTU & RUC, utbildning, språk och kultur kurser i Lyngby, Roskilde, Skive och Köpenhamn.
 • Assistent/undervisare på DTU på MSc kandidatkursen "Water Pollution" för två år.

 

1991-1996 Kermasha Engineering & Contracting Association, Bagdad-Irak

 • Teknisk och strategisk planering, design av projekt, webbplats handledning, projektledning och beslutsförfaranden uppdrag.
 • Projektledning strategi management. Genomförlige studier, noggrann design och kontrollerat utförande, var det största förfarandet av arbete efter 1991: a

       Flod, vatten och avlopp systemutvecklingsprojekt tog en stor del av föreningens arbete.

 

1987-1991 Direktorate of Military works (Military projects commission-Department of large projects), försvarsministeriet Irak.

 • Site engineernt engineer  i olika projekt.
 • Site director engineer och budget manager (november 1988 - juni 1991).  

             Det mesta av arbetet har i samarbete med internationella entreprenader och företag samråd från bland annat Schweiz             Italien, Storbritannien, Jugoslavien etc.    

 

1984-1987 Kermasha Engineering & Contracting Association, trainee-eng. student, Bagdad

 • Projektplaner tekning, applikationer ( Survey Engineering)  värdering och bedömningar av kvantiteter för prissättning.
 • Uppföljning och övervakning av genomförelse av arbete i olika projekt.

  

Hobbyer och personliga intressen         

Min dotter, familj, vänner, cykling, film, läsning, målning, resor, IT och praktiskt fungerar särskilt underhåll av cyklar, bilar, trädgård och hushåll.