Personlige data

 Fødselsdag : 1966, Bagdad - Irak.

 Hovedfagområde: Projektledelse, byggemodninger, Vandkredsløb i byen , hydrologi og hydraulisk modellering, samt Asset management.

  

Profil

 8 år som projektleder og specialist hos AYA HYDRO, COWI, WSP og SWECO i Sverige med fokus på planlægning, hydrologisk og hydraulik modellering, projektering, klimatilpasning og projektledelse for strategiske projekter især i Stockholm.

 17 år med fokus på vand I byen i Danmark. Arbejdede hos Spildevandscenter Avedøre, som faglig leder af MOUSE-gruppen og projektleder for en række projekter indenfor hydraulisk modellering og anlæg med fokus på klimatilpasning, projektering, bæredygtighed, risikoanalyse og cost-benefit analyse. Jeg er erfaren i hydrauliske strukturer og anlægsteknik, kommunikerer med projektteamet til dagligt og producerer alternative løsninger, optimering og detaildesign gennem anvendelse af hydraulisk modellering. Jeg har sparet min virksomhed knap 18 mio. kr. i 2007-2009. Også har fremadrettet sparet mellem 25 og 50 million kr. i entreprenørarbejde over de næste 4 år efter 2008.

  9+ år som civil and structural engineer i Iraq. Jeg har løst opgaver som projektleder, site director engineer, konsulent og planlægger i en række forskellige projekter i infrastruktur-, vandløbs- og vand & afløbsprojekter i Bagdad og ikke mindre provinserne især med dæmninger og vandløb på Tigris og Eufrat.

 3 år som ingeniørstuderende i praktik hos et entreprenørfirma.

  

 

Uddannelse

 2002: Cand. techn. soc. miljøpolitik og –regulering, Roskilde Universitet Center (RUC).

2001: Cand. polyt. Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

1987: BSc. Building & Constructions Engineering, University of Technology (UOT), Bagdad-Irak.

  

 

Faglige kompetencer

 Stærk ekspertise indenfor økonomistyring, projektledelse, planlægning, projektering, ”cost-benefit” analyse, “feasibility studies”, rapporter, udbud, kontraktstyring og projektstyring. Spidskompetence i hydrologi og hydraulik mht. både teori, design, håndberegninger, modellering, kalibrering, databehandling, risikoanalyse, lokale & overordnede løsninger og planlægning af afløbssystemer, vandløb og vandforsyningsnet (flow i rør & kanaler, gravitations- & trykflow og hydraulisk strukturer og bygværk). Expert i klimatilpasnings- og sårbarhedsanalyse og -løsninger inkl. LAR-løsninger . Asset management applikationer og udvikling.Hydrologisk analyse for regn fra regnstationer og fra radar og analyse af flow- og niveaudata. Stærke kompetencer i 2-D hydraulisk modellering for oversvømmelse med 3D-præsentationer Veletableret kendskab til grundvandshydrologi og RDII beregninger. Kyndig i kommunikation med entreprenører, konsulenter, klienter, tilsynsingeniører, tekniker, politikker og offentligheden. Kendskab til LFA (Logical Framework Approach), EIA (Environmental Impact Assessment eller VVM), LCA (Life Cycle Assessment of products) og EMAS (Environmental management System) og LCM (Life Cycle Management). Stærk videnskabelige og socioøkonomiske undersøgelses- og analysefærdigheder. Erfaring med spildevandsplaner, handlingsplaner og saneringsplaner. Kendskab til procesteknik af vand- og Spildevandsrensning.

  

 

Personlige kompetencer

 Arbejder selvstændigt såvel som i teams, har gode kommunikationsevner og er markedsorienteret med kunde-/borgerfokus. Har stærke undersøgelsesfærdigheder. Arbejder omhyggeligt, struktureret, kvalitetsbevist, målrettet, resultatorienteret og ikke mindst med et godt humør. Tænker systematisk og analytisk, hvilket gør mig i stand til at gennemføre flere opgaver samtidigt.

  

 

Erhvervserfaring

  

2024 – Nu  AYA HYDRO AB

VD och teknisk direktör 

  • Projektledelse 
  • Spilvandsplanlægning og modellering
  • Hydrologisk og hydraulisk modellering
  •  Klimtilpasning og sårbarhedsanalys
  • Cos-benefit analys og strukturplaner
  • Regnvandsanalys og LAR-løsninger
  • Dimensionering og designkontroll
  • Byggemodninger fra A till Z
  • Asset Management

2022 – 2024  COWI

Senior Projektleder Hydraulisk modellering och Udvikling

      ·   Hydrologisk och hydraulisk modellering

      ·   Oversvømmelseskartering, klim tilpassning og risikoanalys

      ·   Planering og udførelse av ”Urban Water” à Strukturplaner

      ·   Regnvandsystemanalys og LAR-løsninger

      ·   Dimensionering og designkontroll

      ·   Byggemodninger fra A till Z

      ·   Asset Management.


2018 – 2022 WSP Sverige AB

Senior Projektleder Hydraulisk modellering och Udvikling

      ·   Hydrologisk och hydraulisk modellering

      ·   Oversvømmelseskartering, klim tilpassning og risikoanalys

      ·   Planering og udførelse av ”Urban Water” à Strukturplaner

      ·   Regnvandsystemanalys og LAR-løsninger

      ·   Dimensionering og designkontroll

      ·   Byggemodninger fra A till Z

      ·   Asset Management.


2017 – 2018 MT Højgaard Grouo, Entreprenörsbolag, Danmark

Senior Design Engineer

      ·   Hydrologisk och hydraulisk modellering

      ·   Oversvømmelseskartering, klim tilpassning og risikoanalys

      ·   Planering og udførelse av ”Urban Water” à Strukturplaner

      ·   Regnvandsystemanalys og LAR-løsninger

      ·   Dimensionering og designkontroll

      ·   Byggemodninger fra A till Z

      ·   Asset Management.

 

 2015-2017 Hillerød Forsyning

 Projektledelse.  Hydrologisk og hydraulisk modellering. Byggemodninger fra A till Ø Klimatilpasning og LAR. Planlægning og projektering.

 

2013-2015 Sweco Environment - Sverige

Projektledelse af udviklingsprojekt med Svensk Vatten, ”Riktningslinjer för Modellering av spill- och dagvattensystem”.  Hydraulisk og hydrologisk modellering. Planlægning og projektledelse. Projektering og modellering av afløbstunneller. Klimatilpasning, risiko- og sårbarhedsanalyse og -løsninger inkl. LAR-løsninger. Dimensionering af ledningssystem, bassiner, pumpstationer og projektering.  Oversvømmelsesmodellering, -screening og blue spot kort. Cost-benefit og skadevurdering. Kalibrering og dataanalyse.

  

2010-2013 Spildevandscenter Avedøre (SCA)

Projektleder for anlægsprojekter i SCA’s opland; bassiner og renovering. Projektleder af strategiske projekter som renovering af RB03 med ca. 300 ha opland. Udbud af rammeaftale for TV-inspektion og no-dig fornyelse. Kapacitets- og renoveringsprojekter for Brøndby Forsyning: Planlægning, modellering, projektering, udbud og udførelse. LAR.  Hydraulisk modellering for SCA’s opland (300.000 PE / 10.000 ha) – Mike Urban og GIS. Repræsentant for SCA i METSAM-projektet for intelligentstyring for afløbssystemerne i Københavnsområdet.

  

2005-2009 Egedal Forsyning og Service A/S (før 2007: Stenløse), Danmark

 Fokus på hydraulisk modellering, Cost-benefit analyse, projektledelse og udviklingsopgaver.  Opbygning af vejrradar-system for regn og hydrologisk/metrologisk registrering, analyse og ”forecast”.  Modellering af afløbssystemer for nyanlæg og renoveringsprojekter, løsning af oversvømmelsesproblemer og forøgelse af kvalitet mht. økonomisk bæredygtighed i projekterne.  Udarbejdelse af oversvømmelsesstudier gennem anvendelse af MIKE FLOOD, MIKE 21, MIKE 11 og MIKE URBAN-MOUSE.  Projektering, handlingsplaner og planlægning af kloak-, afløbs- og spildevandssystemer.  Politisk redegørelse for kloakproblemer og løsninger indenfor budgetteret ramme som fremlægges til politisk godkendelse. Kontrol og varetagelse af kloakprojekter indenfor budgetrammerne, deltagelse i udarbejdelsen af Kommuneplan, lokalplanner, udvikling af kloakdatabasen (DAS GRAF) og andre værktøjer til analyse og projektering af afløbssystemer. Koordinering med andre byggeaktiviteter og –projekter, andre forsyninger og staten i overensstemmelse med lovgivning og retningslinjer.

  

2004-2005 Frederiksborg Amt, Hillerød-Danmark (Miljøafdelingen, spildevandssektionen)

 Regnbetingede udledninger for kommunernes udløb, gennem styring af WinRIS-databasen (Regn Informations System) og anvendelse af MOUSE-beregninger. Tilsyn og sagsbehandling for udledningstilladelser fra renseanlæg, afløbssystemer, oplande og virksomheder med direkte udledning.

  

1997-2002 Uddannelse, sprog- og integrationskurser i Danmark

 Uddannelse på DTU & RUC og sprog- & kulturkurser i Lyngby, Roskilde, Skive og København To semestre som hjælpelærer/underviser på DTU på MSc kurset ”Water Pollution”.

  

1991-1996 Kermasha Engineering & Contracting Association, Bagdad-Irak

 Teknisk og strategisk planlægning, design, projektledelse og byggepladsrådgivning, ansvar for fremgangsmåden ved beslutningstagning, cost-benefit analyse, gennemførlige studier (feasibility studies) og kontrol af både design og udførelse med fokus på afløbs-, vandforsyningssystemer og -rensning.

  

1987-1991 Directorate of Military Works (Military projects commission-Department of large projects), værnepligt

 Site engineer, resident engineer (Bygherrerådgiveringeniør) og projektleder for forskellige projekter. Site director engineer & budget manager (Projektleder). Størstedelen af mit arbejde i kommissionen var store projekter, der blev udført i samarbejde med internationale entreprenør- og konsulentfirmaer fra Schweiz, Italien, England og Jugoslavien.

  

1984-1987 Kermasha Engineering & Contracting Association (Praktikant), Bagdad-Irak

 Tegning af projektplaner, projektering, “Survey engineering” og vurdering af bygemængde ifm. pristilbud. Opfølgning og overvågning af gennemførelsen af virksomhedens projekter.