Personlige data

Fødselsdag og -sted: 20-01-1966, Bagdad - Irak.

Hovedfagområde: Vandkredslob i byen , hydrologi og hydraulisk modellering, projekledelse.


 

Profil

7 år som projektleder og specialist hos ,COWI, WSP Sverige og Sweco Environment i Sverige med fokus på planlægning, hydrologisk og hydraulik modellering, projektering, klimatilpasning og projektledelse for strategiske projekter især i Stockholm.


17 år med fokus på vand I byen i Danmark. Arbejdede hos Spildevandscenter Avedøre, som faglig leder af MOUSE-gruppen og projektleder for en række projekter indenfor hydraulisk modellering og anlæg med fokus på klimatilpasning, projektering, bæredygtighed, risikoanalyse og cost-benefit analyse. Jeg er erfaren i hydrauliske strukturer og anlægsteknik, kommunikerer med projektteamet til dagligt og producerer alternative løsninger, optimering og detaildesign gennem anvendelse af hydraulisk modellering. Jeg har sparet min virksomhed knap 18 mio. kr. i 2007-2009. Også har fremadrettet sparet mellem 25 og 50 million kr. i entreprenørarbejde over de næste 4 år efter 2008.


 9+ år som civil and structural engineer i Iraq. Jeg har løst opgaver som projektleder, site director engineer, konsulent og planlægger i en række forskellige projekter i infrastruktur-, vandløbs- og vand & afløbsprojekter i Bagdad og ikke mindre provinserne især med dæmninger og vandløb på Tigris og Eufrat.


3 år som ingeniørstuderende i praktik hos et entreprenørfirma.

 

Uddannelse

2002: Cand. techn. soc. miljøpolitik og –regulering, Roskilde Universitet Center (RUC).

2001: Cand. polyt. Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

1987: BSc. Building & Constructions Engineering, University of Technology (UOT), Bagdad-Irak.

 

Faglige kompetencer

 • Stærk ekspertise indenfor økonomistyring, projektledelse, planlægning, projektering, ”cost-benefit” analyse, “feasibility studies”, rapporter, udbud, kontraktstyring og projektstyring.
 • Spidskompetence i hydrologi og hydraulik mht. både teori, design, håndberegninger, modellering, kalibrering, databehandling, risikoanalyse, lokale & overordnede løsninger og planlægning af afløbssystemer, vandløb og vandforsyningsnet (flow i rør & kanaler, gravitations- & trykflow og hydraulisk strukturer og bygværk).
 • Expert i klimatilpasnings- og sårbarhedsanalyse og -løsninger inkl. LAR-løsninger .
 • Asset management applikationer og udvikling.
 • Hydrologisk analyse for regn fra regnstationer og fra radar og analyse af flow- og niveaudata.
 • Stærke kompetencer i 2-D hydraulisk modellering for oversvømmelse med 3D-præsentationer
 • Veletableret kendskab til grundvandshydrologi og RDII beregninger.
 • Kyndig i kommunikation med entreprenører, konsulenter, klienter, tilsynsingeniører, tekniker, politikker og offentligheden.
 • Kendskab til LFA (Logical Framework Approach), EIA (Environmental Impact Assessment eller VVM), LCA (Life Cycle Assessment of products) og EMAS (Environmental management System) og LCM (Life Cycle Management).
 • Stærk videnskabelige og socioøkonomiske undersøgelses- og analysefærdigheder.
 • Erfaring med spildevandsplaner, handlingsplaner og saneringsplaner.
 • Kendskab til procesteknik af vand- og Spildevandsrensning.

  

Personlige kompetencer

Arbejder selvstændigt såvel som i teams, har gode kommunikationsevner og er markedsorienteret med kunde-/borgerfokus. Har stærke undersøgelsesfærdigheder. Arbejder omhyggeligt, struktureret, kvalitetsbevist, målrettet, resultatorienteret og ikke mindst med et godt humør. Tænker systematisk og analytisk, hvilket gør mig i stand til at gennemføre flere opgaver samtidigt.

 

 

Erhvervserfaring

 

2022 – Nu  COWI Sverige AB

Senior Projektleder Hydraulisk modellering och Udvikling

      ·   Hydrologisk och hydraulisk modellering

      ·   Oversvømmelseskartering, klim tilpassning og risikoanalys

      ·   Planering og udførelse av ”Urban Water” à Strukturplaner

      ·   Regnvandsystemanalys og LAR-løsninger

      ·   Dimensionering og designkontroll

      ·   Byggemodninger fra A till Z

      ·   Asset Management.


2018 – 2022 WSP Sverige AB

Senior Projektleder Hydraulisk modellering och Udvikling

      ·   Hydrologisk och hydraulisk modellering

      ·   Oversvømmelseskartering, klim tilpassning og risikoanalys

      ·   Planering og udførelse av ”Urban Water” à Strukturplaner

      ·   Regnvandsystemanalys og LAR-løsninger

      ·   Dimensionering og designkontroll

      ·   Byggemodninger fra A till Z

      ·   Asset Management.


2017 – 2018 MT Højgaard Grouo, Entreprenörsbolag, Danmark

Senior Design Engineer

    ·   Hydrologisk och hydraulisk modellering

      ·   Oversvømmelseskartering, klim tilpassning og risikoanalys

      ·   Planering og udførelse av ”Urban Water” à Strukturplaner

      ·   Regnvandsystemanalys og LAR-løsninger

      ·   Dimensionering og designkontroll

      ·   Byggemodninger fra A till Z

      ·   Asset Management.


 2015-2017 Hillerød Forsyning

 • Projektledelse. 
 • Hydrologisk og hydraulisk modellering.
 • Byggemodninger fra A till Ø

 • Klimatilpasning og LAR.

 • Planlægning og projektering.

 

2013-2015 Sweco Environment - Sverige

 • Projektledelse af udviklingsprojekt med Svensk Vatten, ”Riktningslinjer för Modellering av spill- och dagvattensystem”.
 •  Hydraulisk og hydrologisk modellering.

 • Planlægning og projektledelse.

 • Projektering og modellering av afløbstunneller.

 • Klimatilpasning, risiko- og sårbarhedsanalyse og -løsninger inkl. LAR-løsninger.

 • Dimensionering af ledningssystem, bassiner, pumpstationer og projektering. 

 • Oversvømmelsesmodellering, -screening og blue spot kort.

 • Cost-benefit og skadevurdering.

 • Kalibrering og dataanalyse.

 

2010-2013 Spildevandscenter Avedøre (SCA)

 • Projektleder for anlægsprojekter i SCA’s opland; bassiner og renovering.
 • Projektleder af strategiske projekter som renovering af RB03 med ca. 300 ha opland.
 • Udbud af rammeaftale for TV-inspektion og no-dig fornyelse.
 • Kapacitets- og renoveringsprojekter for Brøndby Forsyning: Planlægning, modellering, projektering, udbud og udførelse.
 • LAR.
 •  Hydraulisk modellering for SCA’s opland (300.000 PE / 10.000 ha) – Mike Urban og GIS.
 • Repræsentant for SCA i METSAM-projektet for intelligentstyring for afløbssystemerne i Københavnsområdet.

 

2005-2009 Egedal Forsyning og Service A/S (før 2007: Stenløse), Danmark

 • Fokus på hydraulisk modellering, Cost-benefit analyse, projektledelse og udviklingsopgaver. 
 • Opbygning af vejrradar-system for regn og hydrologisk/metrologisk registrering, analyse og ”forecast”. 
 • Modellering af afløbssystemer for nyanlæg og renoveringsprojekter, løsning af oversvømmelsesproblemer og forøgelse af kvalitet mht. økonomisk bæredygtighed i projekterne. 
 • Udarbejdelse af oversvømmelsesstudier gennem anvendelse af MIKE FLOOD, MIKE 21, MIKE 11 og MIKE URBAN-MOUSE. 
 • Projektering, handlingsplaner og planlægning af kloak-, afløbs- og spildevandssystemer. 
 • Politisk redegørelse for kloakproblemer og løsninger indenfor budgetteret ramme som fremlægges til politisk godkendelse.
 • Kontrol og varetagelse af kloakprojekter indenfor budgetrammerne, deltagelse i udarbejdelsen af Kommuneplan, lokalplanner, udvikling af kloakdatabasen (DAS GRAF) og andre værktøjer til analyse og projektering af afløbssystemer.
 • Koordinering med andre byggeaktiviteter og –projekter, andre forsyninger og staten i overensstemmelse med lovgivning og retningslinjer.

 

2004-2005 Frederiksborg Amt, Hillerød-Danmark (Miljøafdelingen, spildevandssektionen)

 • Regnbetingede udledninger for kommunernes udløb, gennem styring af WinRIS-databasen (Regn Informations System) og anvendelse af MOUSE-beregninger.
 • Tilsyn og sagsbehandling for udledningstilladelser fra renseanlæg, afløbssystemer, oplande og virksomheder med direkte udledning.

 

1997-2002 Uddannelse, sprog- og integrationskurser i Danmark

 • Uddannelse på DTU & RUC og sprog- & kulturkurser i Lyngby, Roskilde, Skive og København
 • To semestre som hjælpelærer/underviser på DTU på MSc kurset ”Water Pollution”.

 

1991-1996 Kermasha Engineering & Contracting Association, Bagdad-Irak

Teknisk og strategisk planlægning, design, projektledelse og byggepladsrådgivning, ansvar for fremgangsmåden ved beslutningstagning, cost-benefit analyse, gennemførlige studier (feasibility studies) og kontrol af både design og udførelse med fokus på afløbs-, vandforsyningssystemer og -rensning.

 

1987-1991 Directorate of Military Works (Military projects commission-Department of large projects), værnepligt

 • Site engineer, resident engineer (Bygherrerådgiveringeniør) og projektleder for forskellige projekter.
 • Site director engineer & budget manager (Projektleder).
 • Størstedelen af mit arbejde i kommissionen var store projekter, der blev udført i samarbejde med internationale entreprenør- og konsulentfirmaer fra Schweiz, Italien, England og Jugoslavien.

 

1984-1987 Kermasha Engineering & Contracting Association (Praktikant), Bagdad-Irak

 • Tegning af projektplaner, projektering, “Survey engineering” og vurdering af bygemængde ifm. pristilbud.
 • Opfølgning og overvågning af gennemførelsen af virksomhedens projekter.