Personlige data

Fødselsdag og -sted: 20-01-1966, Bagdad - Irak.

Nationalitet: Irakisk (Dansk statsborgerskab).

Social status: Gift, et barn

Hovedfagområde: Vand i byen, hydrologi og hydraulisk modellering.

Kørekort: B.

 

Profil

Knap 10 år med fokus på vand I byen i Danmark. Pt. arbejder jeg hos Spildevandscenter Avedøre siden januar 2010, som faglig leder af MOUSE-gruppen og projektleder for en række projekter indenfor hydraulisk modellering og anlæg med fokus på klima, bæredygtighed, risikoanalyse og cost-benefit analyse. Jeg er erfaren i hydrauliske strukturer og anlægsteknik, kommunikerer med projektteamet til dagligt og producerer alternative løsninger, optimering og detaildesign gennem anvendelse af hydraulisk modellering. Jeg har sparet min virksomhed 17 mio. kr. i 2007-2009. Også har fremadrettet sparet mellem 25 og 50 million kr. i entreprenørarbejde over de næste 4 år.

 

9+ år som civil and structural engineer i Iraq. Jeg har løst opgaver som projektleder, site director engineer, konsulent og planlægger i en række forskellige projekter i infrastruktur-, vandløbs- og vand & afløbsprojekter i Bagdad og ikke mindre provinserne især med dæmninger og vandløb på Tigris og Eufrat.

 

3 år som ingeniørstuderende i praktik hos et entreprenørfirma.

 

 

Uddannelse

2002: Cand. techn. soc. miljøpolitik og –regulering, Roskilde Universitet Center(RUC).

2001: Cand. polyt. Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

1987: BSc. Building & Constructions Engineering, University of Technology (UOT), Bagdad-Irak.

 

Faglige kompetencer

 • Spidskompetence i hydrologi og hydraulik mht. både teori, design, håndberegninger, modellering, kalibrering, databehandling, risikoanalyse, lokale & overordnede løsninger og planlægning af afløbssystemer, vandløb og vandforsyning (flow i rør & kanaler, gravitations- & trykflow og hydraulisk strukturer og bygværk).
 • Hydrologisk analyse for regn fra regnstationer og fra radar
 • Stærk ekspertise indenfor økonomistyring, projektledelse, projektering, ”cost-benefit” analyse, “feasibility studies”, rapporter, udbud, kontraktstyring og projektstyring.
 • Forstærker og udvikler kompetencer i 2-D hydraulisk modellering for oversvømmelse og kyst i igangværende projekter
 • Veletableret kendskab til grundvandshydrologi og RDII beregninger.
 • Kyndig i kommunikation med entreprenører, konsulenter, klienter, tilsynsingeniører, tekniker, politikker og offentligheden.
 • Kendskab til LFA (Logical Framework Approach), EIA (Environmental Impact Assessment eller VVM), LCA (Life Cycle Assessment of products) og EMAS (Environmental management System) og LCM (Life Cycle Management).
 • Stærk videnskabelige og socioøkonomiske undersøgelses- og analysefærdigheder.
 • Erfaring med spildevandsplaner, handlingsplaner og saneringsplaner.
 • Kendskab til procesteknik af vand- og Spildevandsrensning.
 • Erfaring med arbejde i fælles projekter mellem udviklingslande og industrialiserede lande. Kendskab til udviklingslandes kultur, socio-økonomi og miljøproblemer, samtidig kendskab til industrialiserede landes arbejdstraditioner, teknologi og værdier.

 

IT kompetencer

 • MIKE URBAN, MOUSE, MIKE FLOOD, MIKE21, MIKE11, MIKE11GIS, SAMBA, MIKE VIEW og Mike Animator af DHI. InfoWorks-CS og -WS af Wallingford.
 • GIS (GeoInformationsSystem Behandling), MapInfo, MapBasic, ArcGIS og Microstation.
 • Microsoft Project.
 • MS Office, Access, SQL-forespørgsel og VBA.

 

Personlige kompetencer

Arbejder selvstændigt såvel som i teams, har gode kommunikationsevner og er markedsorienteret med kunde-/borgerfokus. Har stærke undersøgelsesfærdigheder. Arbejder omhyggeligt, struktureret, kvalitetsbevist, målrettet, resultatorienteret og ikke mindst med et godt humør. Tænker systematisk og analytisk, hvilket gør mig i stand til at gennemføre flere opgaver samtidigt.

  

 

Erhvervserfaring

 Siden 01-01-2010 Spildevandscenter Avedøre (SCA)

 • Fagligleder af MOUSE gruppen (4 ingeniører) i hydraulisk modellering for de 10 kommuner i SCA’s opland. 
 • Pt. projektleder og modellør af 4 modelleringsprojekter. 
 • Analyserer og udvikler regional MOUSE-modellen for SCA. 
 • Projektleder for anlægsprojhekter i SCA’s opland 

2005-2009 Egedal Forsyning og Service A/S (før 2007: Stenløse), Danmark

 • Fokus på hydraulisk modellering, Cost-benefit analyse, projektledelse og udviklingsopgaver. 
 • Opbygning af vejrradar-system for regn og hydrologisk/metrologisk registrering, analyse og ”forecast”. 
 • Modellering af afløbssystemer for nyanlæg og renoveringsprojekter, løsning af oversvømmelsesproblemer og forøgelse af kvalitet mht. økonomisk bæredygtighed i projekterne. 
 • Udarbejdelse af oversvømmelsesstudier gennem anvendelse af MIKE FLOOD, MIKE 21, MIKE 11 og MIKE URBAN-MOUSE. 
 • Projektering, handlingsplaner og planlægning af kloak-, afløbs- og spildevandssystemer. 
 • Politisk redegørelse for kloakproblemer og løsninger indenfor budgetteret ramme som fremlægges til politisk godkendelse.
 • Kontrol og varetagelse af kloakprojekter indenfor budgetrammerne, deltagelse i udarbejdelsen af Kommuneplan, lokalplanner, udvikling af kloakdatabasen (DAS GRAF) og andre værktøjer til analyse og projektering af afløbssystemer.
 • Koordinering med andre byggeaktiviteter og –projekter, andre forsyninger og staten i overensstemmelse med lovgivning og retningslinjer.

 

2004-2005 Frederiksborg Amt, Hillerød-Danmark (Miljøafdelingen, spildevandssektionen)

 • Regnbetingede udledninger for kommunernes udløb, gennem styring af WinRIS-databasen (Regn Informations System) og anvendelse af MOUSE-beregninger.
 • Tilsyn og sagsbehandling for udledningstilladelser fra renseanlæg, afløbssystemer, oplande og virksomheder med direkte udledning.

 

1997-2002 Uddannelse, sprog- og integrationskurser i Danmark

 • Uddannelse på DTU & RUC og sprog- & kulturkurser i Lyngby, Roskilde, Skive og København
 • To semestre som hjælpelærer/underviser på DTU på MSc kursus ”Water Pollution”.

 

1991-1996 Kermasha Engineering & Contracting Association, Bagdad-Irak

Teknisk og strategisk planlægning, design, projektledelse og byggepladsrådgivning, ansvar for fremgangsmåden ved beslutningstagning, cost-benefit analyse, gennemførlige studier (feasibility studies) og kontrol af både design og udførelse med fokus på afløbs-, vandforsyningssystemer og -rensning.

 

1987-1991 Directorate of Military Works (Military projects commission-Department of large projects), værnepligt

 • Site engineer, resident engineer (Bygherrerådgiveringeniør) og projektleder for forskellige projekter.
 • Site director engineer & budget manager (Projektleder).
 • Størstedelen af mit arbejde i kommissionen var store projekter, der blev udført i samarbejde med internationale entreprenør- og konsulentfirmaer fra Schweiz, Italien, England og Jugoslavien.

 

1984-1987 Kermasha Engineering & Contracting Association (Praktikant), Bagdad-Irak

 • Tegning af projektplaner, “Survey engineering” og vurdering af bygemængde ifm. pristilbud.
 • Opfølgning og overvågning af gennemførelsen af virksomhedens projekter.

 

Korte kurser

2011: Gandalf (regn- og flowanalyse værktøj) hos DHI-Sverige. MapInfo (Ny i V.11)

2010: MIKE FLOOD og MIKE URBAN hos DHI, Desktop3 i Arc-GIS hos Informi-GIS.

2009: MIKE11, MIKE11GIS, MIKE FLOOD-River og MIKE 11 advanced på DHI. Ledelses-, projektledelses-, mødeledelses i IDA.

2008: MIKE by DHI – brugerseminar. Kursus på Water across Europe – DHI 2nd European Conference

2007: MIKE FLOOD-Urban, DHI’s software brugerseminar.

2006: DHI’s software brugerseminar, Ferskvandscentrets kurser (Administration af kloak, Udbud af kloakopgaver), Grundfos             Pumpeskoles kurser (Grundmodul, Spildevand I, Spildevand II, Vandforsyning II og Varme I), Rørcenter kurser             (Tilsynsførende – Afløb, teori og praktik).    

2005: MIKE URBAN kurser og fortsat træning hos DHI, DasGraf-kurser (Grundkursus, DasGraf TV og Brøndrapporter, DasGraf –             Administration, Tematisering i Microstation), Ferskvandscenterets kurser (Håndtering af regnafstrømning), seminarer.dk (Den             ny funktionspraksis for afløbssystemer under regn - skrift 27), IDA(Projektsyring med MS-Projekt), IDA (Præsentationsteknik),             IDA (Salgsingeniør).    

2003-2004: 3 kurser hos Dansk Røde Kors: Crisis management – Refugee Camp Management Workshop med prioritering til             vandforsyning og sanitet, sikkerhedskursus og Basic Training Course for internationale delegerede.

2003: Hydrauliske design og analyse af afløbssystemer gennem anvendelsen af MOUSE/SAMBA, M&R – DTU. Geoinformation og             net - værksted: GIS behandling gennem anvendelsen af MapInfo, MapBasic og Vertical Map, Ingenjørhøjskolen i København.   

 

Konferencer

 2011 (sep.) 12ICUD: The 12th International Conference on Urban Drainage (Deltager i 2 papers).

2010 (sep.): The MIKE by DHI International Conference i København (Deltager i en Paper)

2009 (nov.): "Poster paper presentation” på NORDIWA ”11th Nordic Wastewater Conference” på baggrund af en           paper om hydraulisk modellering for afløbssystemer.

2008 (okt.): Water across Europe – DHI 2nd European Conference.

2003: International Water Association (IWA) i Malaysia (Publiceret paper, IWA).

2002: International Water Association (IWA) i Tyrkiet (Publiceret paper, IWA).